خدمات به ایرانیان

بعد از دریافت درخواستهای شما مبنی بر سفربه چین خدمات زیر انجام میشود

تهیه بلیط وویزا درتاریخ موردنظرتوسط آژانس همکار در ایران

اعزام ماشین به همراه مترجم به فرودگاه

رزرو هتل طبق درخواست وکلاس هتل

اعزام ماشین به هتل برای انتقال مسافر از هتل به کارخانه ویا ایستگاه راه آهن ویا فرودگاه وتهیه بلیطهای بین شهری

اعزام ماشین به فرودگاه ویا ایستگاه راه آهن برای رساندن مسافر به هتل ویا محل کار موردنظر 

حقوقی
بازرسی کالا
ترجمه
مسافرتی
نمایشگاهی
تجاری
PHONE
EMAIL
WHATSAPP
TELEGRAM
WECHAT
 
Iran to China
free hits