خدمات به چینی ها

انجام امور توریستی برای چینی ها

   شرکت ماعلاوه برآنکه یک شرکت بازرگانی میباشد همه امور مربوط به توریستی  رانیز برای چینی هاانجام میدهد که شامل خدمات زیر میباشد  

-اخذویزای تجاری ویا توریستی برای چینی ها ورزروبلیط وهتل درایران وانجام امورمرتبط

اعزام ماشین به همراه مترجم به فرودگاه

برای افرادی که بصورت توریست به ایران میروند پکیح های مربوط به توریست ارائه میشود که بستگی به نیاز ودرخواست مسافر چینی دارد

رزرو هتل طبق درخواست وکلاس هتل

اعزام ماشین به هتل برای انتقال مسافر از هتل به کارخانه ویا ایستگاه راه آهن ویا فرودگاه وتهیه بلیطهای بین شهری

اعزام ماشین به فرودگاه ویا ایستگاه راه آهن برای رساندن مسافر به هتل ویا محل کار موردنظر

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزا برای چینی ها

اصل پاسپورت 

یک قطعه عکس 

حقوقی
بازرسی کالا
ترجمه
مسافرتی
نمایشگاهی
تجاری
PHONE
EMAIL
WHATSAPP
TELEGRAM
WECHAT
 
Iran to China
free hits