امورترجمه

واحد ترجمه

واحد ترجمه متشکل از متخصصان وافرادی هستند که بیش از 8سال درچین زندگی کرده وبه موقعیتهای محلی واستانی کشور چین واقف میباشند .این افراد درکمال صحت وسلامت وامانتداری بوده وحرفها منظور شما را درصحت سلامت به طرف چینی میرسانند.لازم به ذکر است که چین کشور پهناوری است ولی ایرانی هایی که در این کشور زندگی میکنند تقریبا به همدیگر شناخت دارندوما از مترجمانی استفاده میکنیم که درطول سالیان دراز خوشنام بوده وهمیشه مشتری مداری ووجدان کاری درشاکله شخصیتشان وجود دارد

حقوقی
بازرسی کالا
ترجمه
مسافرتی
نمایشگاهی
تجاری
PHONE
EMAIL
WHATSAPP
TELEGRAM
WECHAT
 
Iran to China
free hits