اموردانشجویان

پذیرش از دانشجوهای ایرانی دردانشگاههای چین

در این بخش تلاش میشود که به دانشجویانی که قصد تحصیل به چین دارند کمک شود تا راحتتر بتوانند در دانشگاههای چین پذیرش بگیرند

 

حقوقی
بازرسی کالا
ترجمه
مسافرتی
نمایشگاهی
تجاری
PHONE
EMAIL
WHATSAPP
TELEGRAM
WECHAT
 
Iran to China
free hits