پذیرش هیات های مختلف

هیات های دولتی

                               

هر ارگان دولتی ویا نیمه دولتی که درصدد ارسال هیات های مختلف به چین باشد درخواست خود را از طرق مشخص ارسال میکند و واحدهای مختلف شرکت ما برای هماهنگی های لازم جلسات رسمی وغیر رسمی انجام میدهند .هماهنگی وانجام جلسات با اتاقهای بازرگانی ویا شرکتهای خصوصی از مجموعه فعالیتهای مااست که امیدواریم بتوانیم هیات های بیشتری را پذیرش داشته باشیم

هیات های هنری

با توجه به مناسبات هنری ایران وچین همواره ما پذیرش هیات های هنری را داریم وامید است که این هیات ها رفته رفته زیادتر شود

 

هیات های نمایشگاهی

هیات های نمایشگاهی در چین مخصوصا برای محصولات ایرانی رفته رفته رو به افزایش است و سازندگان وکارخانجات ایرانی ومحصولات ایرانی در نمایشگاههای مختلف  چین حضور فعال دارند

هیات های تجاری

پذیرش همه نوع هیات تجاری وهماهنگی وملاقات رودررو با شرکتهای مورد نظر وانجام امور کنفرانس های مشترک از جمله کارهایی است که ما آنرا انجام میدهیم وامیدواریم که بتوانیم با خدمات رسانی بهتر درارتقاکیفی وکمی شرکتهای ایرانی وچینی نقش بسزایی داشته باشیم

هیات های فرهنگی

سفر مدارس ایران به مدارس شانگهای

با توجه به روابط روبه پیشرفت چین وایران رفته رفته مراودات فرهنگی ودانش آموزی ودانشجویی نیز زیادتر میشود وشرکت ما پذیرای همه درخواستها درمورد هماهنگی وپذیرش مدارس ویا دانشگاهها میباشد

 

حقوقی
بازرسی کالا
ترجمه
مسافرتی
نمایشگاهی
تجاری
PHONE
EMAIL
WHATSAPP
TELEGRAM
WECHAT
 
Iran to China
free hits