بازرگانی

واحد بازرگانی

  این واحددرزمینه های مختلف مشاوره ای خرید ویا فروش کالا درچین فعال میباشد

این گروه بعد از دریافت درخواست های کتبی شما درمورد کالاهای موردنظر به بررسی کالای موردنظر می پردازدودراسرع وقت جوابگوی شما درموردنیازهایتان خواهدبود

مرحله دوم کار دریافت نمونه از کارخانجات چینی میباشد که با هماهنگی شما بعد ازآن انجام خواهد شد

مرحله سوم ارسال این نمونه به ایران از طریق راههای موجود

مرحله چهارم تایید نمونه توسط شما وسفر شما به چین 

حقوقی
بازرسی کالا
ترجمه
مسافرتی
نمایشگاهی
تجاری
PHONE
EMAIL
WHATSAPP
TELEGRAM
WECHAT
 
Iran to China
free hits