حقوقی

بخش حقوقی

بسیاری ازتجاروبازرگانان محترم ایرانی به قوانین ومقررات وآداب ورسوم مذاکرات ویا بحث های حقوقی درچین واقف نیستند واین باعث شده است که با  مشکلات عدیده ای درپروسه خرید دست وپنجه نرم کنند به عده ای از این مشکلات درذیل اشاره میکنم

مورد اول اینکه درچین هیچ پولی را بدون مدرک به طرف چینی تحویل ندهید .هرمبلغ که به طرف چینی میدهید رسید شخصی نگیرید.طرف حساب شما شرکت میباشد وهر قرارداد ویا مبلغ بامهر شرکت طرف تجاری شما ست که اعتبار دارد

خیلی از بازرگانان فکر میکنند که با روش های سنتی میتوان با چین کار بازرگانی انجام داد رسید ویا مدارک ویا قرارداد را با شخص میبندند ودردراز مدت گرفتار مشکلات عدیده میشوند

بازرسی قبل ازحمل برای خرید لازم واجباری است خیلی از تجار بدون درنظرگرفتن این مهم فقط با کپی بارنامه اقدام به واریز وجه مانده میکنند ولی وقتی این بار به ایران رسید متوجه میشوند که کیفیت ویا کمیت این بار طبق قرارداد نیست ولی چون کالا ترخیص شده ویا درانبار بندر موجود است عملا هیچ کاری نمیشود انجام داد چراکه بنادر ایران وچین همکاری های فیمابین اینطوری ندارند که مشکلات این چینینی را برطرف کنند پس لازم است که بازرگانان به این مهم توجه داشته باشند.

تیم حقوقی ماکه متشکل از وکلای ایرانی وچینی میباشد آمادگی خودرا برای هر نوع همکاری درزمینه های مختلف اعلام میدارد

حقوقی
بازرسی کالا
ترجمه
مسافرتی
نمایشگاهی
تجاری
PHONE
EMAIL
WHATSAPP
TELEGRAM
WECHAT
 
Iran to China
free hits