بازرسی

 

 

حقیقت این است که کشور چین بسیار پهناور بوده وازطرفی باایران نیز فاصله زیادی داردبه همین خاطر خیلی از تجاربعد ازسفارش برای بازرسی درامر تولید وبسته بندی ویا نحوه تولید با مشکلات عدیده ای روبرو هستندبه همین منظورما  تیمی متشکل از افراد فنی ومتخصص تشکیل داده ایم که بتواند به یاری این افراد برسد وپروسه خرید را بدینوسیله کامل کند

حقوقی
بازرسی کالا
ترجمه
مسافرتی
نمایشگاهی
تجاری
PHONE
EMAIL
WHATSAPP
TELEGRAM
WECHAT
 
Iran to China
free hits