نمایشگاههای ایران

فعالیتهای نمایشگاهی در ایران

این بخش نمایشگاههای مختلف ایران بخصوص جدول نمایشگاهی تهران در اختیار شرکتهای نمایشگاهی ویا شرکتهای مختلف چینی قرار میگیرد وآنها نیز طبق صلاحدید خودشان تقاضای خود مبنی بر شرکت در این نمایشگاه ویا بازدید در آن را در اختیار ما قرارد میدهند وما نیز کارهای مربوط به اعزام این افراد را به ایران انجام میدهیم 

حقوقی
بازرسی کالا
ترجمه
مسافرتی
نمایشگاهی
تجاری
PHONE
EMAIL
WHATSAPP
TELEGRAM
WECHAT
 
Iran to China
free hits