پذیرش هیات های مختلف پذیرش هیات های مختلف
اموردانشجویان اموردانشجویان
بازرگانی بازرگانی
بازرگانی
پذیرش هیات های مختلف

هیات های دولتی                                 هر ارگان دولتی ویا نیمه دولتی که درصدد ارسال هیات...

More...
بازرگانی
اموردانشجویان

پذیرش از دانشجوهای ایرانی دردانشگاههای چین در این بخش تلاش میشود که به دانشجویانی که قصد تحصیل به چین دارند کمک شود تا راحتتر بتوانند در دانشگاههای چین پذیرش بگیرند  

More...
بازرگانی
بازرگانی

واحد بازرگانی    این واحددرزمینه های مختلف مشاوره ای خرید ویا فروش کالا درچین فعال میباشد این گروه بعد از دریافت درخواست های کتبی شما درمورد کالاهای موردنظر به...

More...

News

Just some information

free hits